Wyśw. od 16 od 30 z 320 artykułów

Sen

Sen, normalny, okresowy stan obniżonej aktywności – łą­czący się z zawieszeniem świadomości – podczas które­go regenerują się siły organizmu, jest stanem odwracalnym i spontanicznym, charakteryzuje się zmniejszeniem wrażliwości na bodźce zewnętrzne; jest przeciwieństwem czuwania – stanu wzmożonej aktywności i wrażliwości na bodźce zewnętrzne. (więcej…)

0

Schizofrenia

Schizofrenia, jedna z grupy poważnych chorób psy­chicznych mających wspólne objawy takie jak: halucy­nacje, urojenia, otępienie emocjonalne, zaburzenie my­ślenia i wycofanie się z rzeczywistości. (więcej…)

0

Sauna

Sauna, zabieg higieniczno-leczniczy, polegający na ką­pieli w parze wodnej, uzyskanej przez polewanie wodą kamieni rozgrzanych w specjalnych piecach. (więcej…)

0

Rzeżączka

Rzeżączka, inaczej tryper; choroba przenoszona drogą płciową, charakteryzująca się zapaleniem błon śluzo­wych narządów płciowych i cewki moczowej, wywoły­wana przez gonokoki (dwoinki rzeżączki, Neisgonorrheae), bakterie preferujące środowisko błon śluzowych w układzie moczowo-płciowym. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:Rzezaczka.

0

Rzepka

Rzepka, niewielka, spłaszczona, trójkątna kość włączo­na w ścięgno końcowe mięśnia czworogłowego uda na wysokości powierzchni rzepkowej końca dalszego kości udowej. (więcej…)

0

Salmonellozy

Salmonellozy, zakażenia bakteryjne powodowane przez drobnoustroje z rodzaju Salmonella, jedne z głównych patogenów odpowiedzialnych za zatrucia pokarmowe u ludzi oraz wywołujących choroby u zwierząt hodowla­nych. (więcej…)

0

Rwa kulszowa

Rwa kulszowa, zespół chorobowy charakteryzujący się występowaniem bólu wzdłuż przebiegu nerwu kulszowego, rozpoczynającego się w okolicy lędźwiowo-krzy­żowej, a następnie promieniującego do pośladka oraz kończyny dolnej. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:lumbago objawy i leczenie.

0

Rumień

Rumień, zaczerwienienie skóry pojawiające się w wyni­ku procesu zapalnego albo rozszerzenia naczyń skór­nych spowodowanego czynnikami mechanicznymi, fi­zycznymi, chemicznymi lub zakaźnymi; może towarzyszyć licznym stanom chorobowym. (więcej…)

0

Potówki

Potówki, rozsiane, drobne skórne wykwity pęcherzyko­we, tworzące się u ujścia gruczołow potowych w wyniku zaniknięcia przewodów wyprowadzających i gromadzenia się wydzieliny gruczołow potowych w różnych warstwach skory. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:potowki.

0

Różyczka

Różyczka, zakaźna, wirusowa choroba, zazwyczaj o ła­godnym przebiegu. Charakteryzuje ją dłuższy niż w przy­padku odry okres inkubacji, rzadziej też daje poważne po­wikłania. Do zakażenia dochodzi wskutek bezpośredniego kontaktu z chorym, zakażalność jest jednak znacznie mniejsza niż w przypadku odry. (więcej…)

0

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, inaczej reani­macja; ogół zabiegów ratowniczych mających na celu przywrócenie samodzielnego oddychania i prawidłowe­go krążenia krwi po nagłym zatrzymaniu krążenia oraz wskutek utonięcia czy po urazach. (więcej…)

0

Rehabilitacja

Rehabilitacja, inaczej rewalidacja; planowe, zorganizo­wane działania (np. lecznicze, usprawniające, edukacja psychologiczna i zawodowa), których celem jest jak najszybsze osiągnięcie, przywrócenie lub podtrzymanie w sprawności fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej człowieka. (więcej…)

0

Rdzeń kręgowy

Rdzeń kręgowy, największa obok mózgowia struktura ośrodkowego układu nerwowego. Rozpoczyna się na po­ziomie otworu wielkiego czaszki jako przedłużenie pnia mózgu i przebiega dalej w dół w obrębie kanału kręgo­wego. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:rdzeń kręgowy.

0

Rasy ludzkie

Rasy ludzkie, systematyczne grupy ludzkie lub spo­krewnione populacje, różniące się od siebie występowa­niem zespołu cech dziedzicznych, m.in. cech fizjologicz­nych i biochemicznych, koloru skóry, oczu, włosów czy kształtu twarzy. (więcej…)

0

Radiologia

Radiologia, nauka i gałąź medycyny zajmujące się za­stosowaniem promieniowania w diagnostyce (rentgeno-diagnostyka) i leczeniu chorób (radiodiagnostyka lub ra­dioterapia). (więcej…)

0