Sterylizacja

Sterylizacja, w medycynie, zabieg chirurgiczny mający na celu trwałe uniemożliwienie zapłodnienia poprzez usu­nięcie lub przerwanie dróg, którymi przemieszczają się komórki jajowe u kobiet i sperma u mężczyzn. Najstar­sza, a zarazem nadal powszechnie stosowana metoda, polega na podwiązaniu jajowodów. Zwykłe podwiązywanie nie jest zbyt skuteczne, ale współcześnie wyko­nywane jest łącznie ze zgnieceniem lub odcięciem czę­ści jajowodów, co daje możliwość przywrócenia ich drożności. Zamknięcie jajowodów może również nastą­pić w wyniku koagulacji ich odcinka na drodze elektro­nicznej lub zastosowania lepkiej substancji chemicznej. Stosuje się również pierścienie lub opaski zaciskowe wy­konane z różnych materiałów, co jest mniej szkodliwe i zapewnia wyższy stopień odwracalności. Zabiegi prze­rwania drożności jajowodów wykonuje się metodami in­wazyjnymi lub endoskopowo. Sterylizacja u mężczyzn (wazektomia) polega na zamknięciu nasieniowodów poprzez niewielkie nacięcie przez mosznę. Metodę tę zaczęto sto­sować w latach  50. XX w i jest ona w wielu krajach pod­stawowym sposobem trwałej sterylizacji.

Tags: , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz