Etapy badania statystycznego

Etapy badania statystycznego:
 • Przygotowanie badania (sprecyzowanie przedmiotu badania, określenie celu)
 • Wybór grupy badanej ( zbiorowość generalne, zbiorowość próbna / wybór celowy, wybór losowy – losownie zależne, losowanie niezalezne) i zbieranie danych ( pomiar, wywiad)
 • Opracowanie statystyczne danych ( celem jest przejście od danych indywidualnych do danych grupowych
 • Statystyczna analiza wyników obserwacji

Miary położenia

 • Średnia arytmetyczna
 • Średnia geometryczna
 • Wartość modalna
 • Kwantyle, mediana
 • Decyle, percentyle

Rozkłady danych

 • Rozkład normalny, symetryczny względem wartości średniej
 • Rozkład prawoskośny, rozkład lewoskośny
 • Rozkład bimodalny
 • Rozkład równomierny

Miary rozproszeń

 • Rozstęp ( różnica między wartością max. a wartością min.)
 • Odchylenie standardowe
 • Wariancja
 • Współczynnik zmienności względnej

Ocena ryzyka w badaniach epidemiologicznych

Koncepcja ryzyka oznacza szansę zaistnienia zjawiska zdrowotnego, gdy zaistnieją okoliczności wiążące się zjawiskiem przyczynowo-skutkowym z danym zjawiskiem.

Miary ryzyka

 • Ryzyko bezwzględne (absolutne)  a/(a+b) lub c/(c+d)
 porównanie ryzyka absolutnego w dwóch grupach informuje o róznicy ryzyka -możliwe efekty porównań:
 ryzyko względne = ryzykonarażeni / ryzykonienarażeni; ryzyko względne RR ={a/(a+b)}/{c/(c+d)}
 1.  ryzyko przypisane = ryzykonarażeni – ryzykonienarażeni; ryzyko przypisane AR= {a/(a+b)}-{c/(c-d)}
  RR – relative risk   RA – attributable risk

Iloraz szans

 • Iloraz szans- Odds ratio (OR) miara ryzyka w badaniacgh kontrolno-referencyjnych
 • Iloraz szans = narażenie chorzy /narażenie zdrowi
 • iloraz szans = (a/c)/(b/d) = ad/bc

Cechy struktury ludności istotne w medycynie

 • Liczebność ludności
 • Wiek populacji
 • Płeć w populacji
 • Stan cywilny, migracje, stopień urbanizacji
 • Urodzenia ( współczynnik urodzeń,  współczynnik rodności, wiekowy współczynnik rodności
 • Umieralność w populacji ( współczynnik umieralności,umieralność niemowląt:współczynnikiogólnej umieralności, wczesnej, późnej, współczynnikmartwo urodzonych)
 • Chorobowość
 • Zapadalność
 • Hosputalizacja

Ryzyko przypisane – zastosowanie

Bezwzględne ryzyko przypisane narażeniu – BRPN

BRPN = ryzykonarażeni  – ryzykonienarażeni

BRPN = [a/(a+b)] – [c/(c+d)]

Względne ryzyko przypisane narażeniu = WRPN

WRPN = [(ryzykonarażeni  – ryzykonienarażeni)/ ryzykonarażeni]*100%

WRPN = [ ryzyko względne – 1)/ryzyko względne ] * 100%

Przykłady źródeł danych na temat ryzyka

 • Badanie przekrojowe – określające np. częstość występowania jakiejś choroby – jest wiarygodnym źródłem informacji o wielkości ryzyka
 • Badanie kohortowe w jakimś okresie określające np. zapadalność na jakąś chorobę – pozwala zmierzyć bezpośrednio wielkość ryzyka bezwzględnego i względnego pod warunkiem zachowania zasad DPE*
 • Badania kliniczno – referencyjne  określające np., częstość jakiejś cechy  u osób z daną chorobą  – pozwala oszacować wielkość tylko ryzyka względnegopo pod warunkiem zachowania zasad DPE – Dobra Praktyka Epidemiologiczna

Jaka wielkość ryzyka względnego (RW) wskazuje na obecność istotnego wpływu narażenia?

1.Kryterium znamienności statystyczne (wartość „p”, 95% przedział ufności )

gdy RW =1  ( 100%) – brak dowodu na obecność wpływu
gdy RW <> 1 – nie ma podstaw do odrzucenia wpływu

2.Kryterium praktyczne:

 •  0,9 – 1,1 brak wpływu
 •  0,0 – 0,3 – duży wpływ ochronny            1,2 – 1,6  – małe ryzyko
 • 0,4 – 0,5 – średni wpływ ochronny          1,7 – 2,5  – średnie ryzyko
 • 0,6 – 0,8 – mały wpływ ochronny              >2,5         – duże ryzyko

 

 

 

 

Odwiedzający wpisali takie problemy:

etapy badania statystycznego.

Tags:

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz