Krztusiec

Koklusz to ostra bakteryjna choroba zakaźna, na którą za­padają głównie dzieci. Typo­wym jej objawem są ciężkie, spazmatyczne napady kaszlu. Noworodki nie posiadają jeszcze przeciwciał przeciwko kokluszo­wi. Ponieważ właśnie w tym wieku choroba ta może prowa­dzić do poważnych komplikacji, niemowlę które mimo szczepień zachorowało na koklusz musi bezwzględnie pozostawać pod opieką lekarską.

Osoba, która przebyła koklusz, nabywa odporności na całe życie.

OBJAWY

  • Podwyższona temperatura.

W 1 i 2 tygodniu:


W 3 i 4 tygodniu

  • Typowy przerywany napa­dowy kaszel z dusznościami i utrudnionym oddechem, często kończący się wymio­tami.
  • Obrzęk twarzy.
  • Często uszkodzenie błony śluzowej i naderwanie więzadetka języka.

Napad kaszlu nierzadko kończy się wymiotami. Częste wymioty mogą z kolei-głównie u nie­mowląt – spowodować znaczną utratę płynów i zaburzenia w trawieniu. Należy więc często poda­wać płyny, a dieta dziec­ka powinna składać się z także częstych, ale skromniejszych i lekko- strawnych posiłków.

Przyczyny kokluszu

Czynnikiem chorobotwórczym jest bakteria Bordetella pertussis, która pasożytuje na błonach śluzowych narządu oddechowe­go, powodując zapalenie nieży­towe. Przenoszenie odbywa się naj­częściej drogą kropelkową. Z powodu wysokiej zaraźliwości do zachorowania dochodzi zwykle już przy pierwszym kontakcie z czynnikiem choro­botwórczym.

Leczenie kokluszu

Jeżeli u zarażonego dziecka nie wystąpiła gorączka, nie powinno ono pozostawać w łóżku, lecz przebywać na świeżym powie­trzu. Z uwagi na niebezpieczeń­stwo zarażania należy jednak unikać ogólnie dostępnych placów zabaw.

Co można zrobić samemu?

Leczenie dziecka chorego na koklusz wymaga wiele cierpli­wości i wsparcia, ponieważ choroba ta ciągnie się często tygo­dniami i stanowi dla niego silne obciążenie psychiczne. W każ­dym razie do ustąpienia choroby izolacja dziecka jest niezbędna.

Kiedy należy udać się do lekarza?

W przypadku niemowląt ścisły nadzór lekarski jest w zasadzie niezbędny, ponieważ właśnie u nich choroba ma często ostry przebieg. Dlatego już przy poja­wieniu się pierwszych oznak kokluszu należy się bezwzględnie zgłosić do lekarza.

Jak postąpi lekarz?

Przepisze leki. Będą to przede wszystkim tak zwane immuno-globuliny, a w wyjątkowych przypadkach oraz u niemowląt antybiotyki.

Przebieg choroby

Koklusz trwa około ośmiu do dziesięciu tygodni i w jego prze­biegu, poza stadium wylęgania, wyróżnić można trzy stadia:

Stadium nieżytowe

Po okresie wylęgania trwającym od jednego do dwóch tygodni ta przewlekła choroba rozpoczyna się od „całkiem normalnego” kaszlu. W tym czasie chory zaraża najbardziej. Pojawia się u niego brak apetytu, katar, łzawienie, suchy kaszel, który nocą jest silniejszy niż w ciągu dnia, niekiedy też gorączka.

Stadium napadowe

W ciągu kolejnych trzech do czterech tygodni, szczególnie w nocy, pojawiają się spazma­tyczne napady kaszlu. Dziecko krztusi się, język jest wysunięty, wdech świszczący („pianie kogu­ta”), czasami występuje bezdech i sinienie twarzy. Napad kończy się odkrztuszeniem śluzu, które­mu często towarzyszą torsje.

Ilość napadów waha się od kilku do kilkudziesięciu w ciągu doby. Zaraźliwość w tym stadium cho­roby zmniejsza się.

Stadium końcowe

W ciągu kolejnych dwóch do czterech tygodni ilość napadów zmniejsza się, a ich intensywność słabnie. Śluz staje się bardziej płynny i daje się łatwiej odkrztu­szać. Kończą się nocne napady kaszlu.

Powikłania

Powikłania, jak na przykład zapalenie ucha środkowego, uszkodzenie centralnego układu nerwowego czy utrata przytom­ności i bezdech, często występują u niemowląt. Częstym powikła­niem jest też zapalenie płuc. Niemowlęta i małe dzieci leczy się więc często w szpitalu, gdzie istnieje możliwość odsysania wydzielin z dróg oddechowych oraz zastosowania innych metod przynoszących ulgę dziecku.

Szczepienia

Obowiązkowe szczepienia dzieci przeciwko kokluszowi sprawiły, że choroba wystę­puje obecnie sporadycznie, a jej przebieg u dzieci szcze­pionych jest łagodny i przy­pomina raczej krztusiec rze­komy, (wywoływany przez inną bakterię bordetella parapertussis). Tylko u dzieci alergicznych i nerwowych zaobserwowano gwałtow­niejszy przebieg choroby.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Alergie pokarmowe

Prawidłowo funkcjonujący orga­nizm dziecka jest zdolny do tra­wienia, a następnie przyswajania podanego mu pokarmu. (więcej…)

Zamknij