Naczynia mózgowia

Tętnice mózgowia są gałęziami dwu parzystych tętnic: tętnicy szyjnej wewnętrznej i tętnicy kręgowej. Stanowią one układ całkowicie niezależny od tętnic opony twardej.

Krew żylna z mózgowia odpływa do zatok opony twardej, a z nich do opuszki górnej żyły szyjnej wewnętrznej. Odpływ krwi żylnej z mózgowia i zatok opony twardej jest więc wspólny.

Tętnice mózgowia

Tętnica szyjna wewnętrzna (arteria carotis interna) – dostaje się do czaszki przez kanał w części skalistej kości skroniowej, dalej biegnie ku przodowi w trzonie kości klinowej w bruździe tętnicy szyjnej. Dochodząc do wyrostka pochyłego przedniego oddaje t.oczną (a.ophthalmica), a sama zagina się ku tyłowi. Przebija następnie oponę twardą i dzieli się na gałęzie końcowe:

 •         t.przednia mózgu (a.cerebri anterior)
 •         t.środkowa mózgu (a.cerebri media)
 •         t.naczyniówkowa (a.choroidea)
 •         t.łącząca tylna (a.communicans posterior)

Obie tętnice mózgu przednie łączy t.łącząca przednia (a.communicans anterior)

Tętnica kręgowa (arteria vertebralis) – odchodzi od tętnicy podobojczykowej, po przejściu przez otwory wyrostków poprzecznych oraz po przebiciu błony szczytowo-potylicznej, dostaje się do wnętrza czaszki przez otwór wielki. Następnie biegnie wzdłuż brzusznej powierzchni rdzenia przedłużonego i kieruje się ku górze, aby połączyć się z tętnicą kręgową strony przeciwległej, w nieparzystą tętnicę podstawną (a.basilaris). Od tętnicy kręgowej po wejściu do czaszki odchodzą następujące odgałęzienia:

 •         t.rdzeniowa tylna (a.spinalis posterior)
 •         t.rdzeniowa przednia (a.spinalis anterior)
 •         t.dolna tylna móżdżku (a.cerebelli inferior posterior)

Od tętnicy podstawnej odchodzą:

 •         t.dolna przednia móżdżku (a.cerebelli inferior anterior)
 •         t.błędnikowa (a.labyrynthi)
 •        gałęzie do mostu (rami ad pontem)
 •         t.górna móżdżku (a.cerebelli superior)
 •         dwie gałęzie końcowe, którymi są: tt.tylne mózgu (aa.cerebri posteriores)

Gałęzie tętnicy szyjnej wewnętrznej i tętnicy podstawnej zaopatrujące przodomózgowie zespalają się ze sobą, wytwarzając tzw. koło tętnicze mózgu (circulus arteriosus cerebri). Otacza ono twory leżące w zakresie podwzgórza: ciała suteczkowate, guz popielaty i skrzyżowanie wzrokowe.

W skład koła tętniczego mózgu wchodzą następujące tętnice:

 •  t.łącząca przednia (a.communicans anterior)
 •  tt.przednie mózgu (aa.cerebri anteriores)
 •  tt.szyjne wewnętrzne (aa.carotis internae) albo tt.mózgu środkowe (aa.cerebrii mediae)
 •  tt.łączące tylne (aa.communicantes posteriores)
 •  tt.tylne mózgu (aa.cerebri posteriores)

Rejon unaczynienia kory przez tętnicę mózgu przednią obejmuje:

 1.     na powierzchni wypukłej: zakręt czołowy górny oraz przylegające do górnego brzegu półkuli części zakrętu przedśrodkowego, zaśrodkowego i płacika ciemieniowego górnego
 2.     na powierzchni przyśrodkowej: wszystkie części znajdujące się do przodu od klinka
 3.     na powierzchni dolnej: zakręt prosty oraz przednie i przyśrodkowe części zakrętów oczodołowych

Tętnica środkowa mózgu zaopatruje:

 1.     na powierzchni wypukłej: większą część płata czołowego i ciemieniowego, zakręt skroniowy górny i środkowy oraz wyspę
 2.     na powierzchni dolnej: tylno-boczną część zakrętów oczodołowych oraz biegun skroniowy

Tętnica tylna mózgu unaczynia:

 1.     na powierzchni wypukłej: płat potyliczny, tylną część płacika ciemieniowego górnego i zakręt skroniowy dolny
 2.     na powierzchni przyśrodkowej: klinek, tylną część przedklinka oraz cieśń zakrętu obręczy
 3.     na powierzchni dolnej: zakręty płata potylicznego oraz zakręt hipokampa

Żyły mózgowia

Żyły mózgowia możemy podzielić na powierzchowne, głębokie oraz parzystą żyłę podstawną

Żyły powierzchowne

 •         zbierają krew z płaszcza i okolic
 •         uchodzą głównie do zatoki strzałkowej górnej i jej zatok bocznych (lacunae laterales)
 •         żyły powierzchowne tworzą żyły górne mózgu (venae cerebri superiores), które zbierają krew z powierzchni górno-bocznej i przyśrodkowej półkuli oraz żyły dolne mózgu (venae cerebri inferiores), do których uchodzą żyły z powierzchni dolnej i częściowo z powierzchni górno-bocznej półkuli mózgu

Żyły głębokie

 •         prowadzą krew z głębi mózgowia
 •         uchodzą głównie do żyły wielkiej mózgu

zaliczamy do nich:

 •         żyły wewnętrzne mózgu (vv.cerebri internae), które powstają w pobliżu otworu międzykomorowego z połączenia żyły wzgórzowo-prążkowiowej (v.thalamostriata), żyły naczyniówkowej (v.choroidea) i żyły przegrody przezroczystej (v.septi pellucidi)
 •         żyłę podstawną (v.basalis), której dopływami jest żyła przednia mózgu (v.cerebri anterior) i żyła środkowa głęboka mózgu (v.cerebri media profunda)
 •         żyłę wielką mózgu (v.cerebri magna), długości około 2 cm, która leży z tyłu i poniżej płata ciała modzelowatego i uchodzi do zatoki prostej. Do żyły tej uchodzą żyły wewnętrzne mózgu i żyła podstawna mózgu.

 

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz