Nasieniak

Seminoma. W porównaniu do ogółu nowotworów germinalnych występuje w nieco starszej grupie wiekowej i jest nieco mniej złośliwy. Stanowi 31% nowotworów o jednolitym utkaniu i wchodzi w skład 72% nowotworów o utkaniu niejednolitym. czysty histologicznie nasieniak.

Nie wydziela AFP ani HCG.

makroskopowo: jądro powiększone (ale nie koniecznie), dość charakterystyczne jest zachowanie konturów jądra (nasieniaki raczej nie naciekają torebki jądra). na przekroju szarobiały, czasem zrazikowy,możliwe obszary martwicze, ale rzadko o charakterze krwotocznym. Czysty nasieniak nie tworzy cyst.

mikroskopowo: wszystkie komórki nowotworowe podobne do siebie średniej wielkości, okrągłe lub wielokątne, o wyraźnych granicach. jasna cytoplazma (glikogen). duże, eozynofilne, centralnie położone jądro zajmuje 1/2 – 1/3 komórki i zawiera 1-2 jąderka. Figur mitotycznych jest niewiele, ale 10% nasieniaków cechuje się dużą aktywnością mitotyczną (ponad 10 mitoz/HPF – seminoma anaplsticum) i większą agresywnością. komórki nowotworowe tworzą zwykle sznury, zrąb dzielący miąższ guza na płaciki jest nacieczony przez limfocyty, rzadziej zawiera komórki olbrzymie typu Langhansa. Około 5% nasieniaków zawiera utkanie syncytiotrofoblastu (ale nie cytotrofoblastu) i może produkować HCG – ten typ nasieniaka nie jest traktowany jako nowotwór o utkaniu mieszanym a biologią nie różni się od 'czystego’ nasieniaka.

Rokowanie

Niezwykle promienioczuły, przeżycia 5-letnie w wypadku guzów ograniczonych do jądra wynoszą 95%. jeśli dochodzi do zgonu to zwykle w ciągu 2 lat od diagnozy, przeżycie 5 lat praktycznie daje gwarancję wyleczenia.

Ostatnio karierę robi pojęcie 'seminoma in situ’. zaobserwowano, że w punktatach jąder, wykonanych zwykle z powodu oligospermii, znajduje się czasem ogniska silnie atypowych komórek w obrębie nabłonka nasieniotwórczego, a nawet nacieki z tych komórek w podścielisku. Istnieją doniesienia o przejściu tego typu zmian w pełnoobjawowy nowotwór germinalny (nie koniecznie nasieniak !). wydaje się, że w świetle ww spostrzeżeń należałoby zrewidować schemat histogenetyczny nowotworów z pierwotnej komórki płciowej stworzony przez Teiluma – z komórek nasieniaka mogłyby powstawać : carcinoma embryonale, teratoma, yolk sac tumor i inne rzadsze nowotwory germinalne (Mikułowski, 'teoria czworościanu’). ogniska ’carcinoma in situ’ spotyka się szczególnie często u chorych na germinalne nowotwory jądra w jądrze przeciwstronnym (aż do 76% w materiale biopsyjnym, a więc znacznie częściej niż rozwój jawnego klinicznie nowotworu w drugim jądrze. przypuszczalnie większość ognisk ’carcinoma in situ’ nie przechodzi w nowotwór inwazyjny.

'teorię czworościanu’ wspierają także :

  • nie tak rzadkie współwystępowanie w jednym jądrze utkania nasieniaka i nienasieniaka
  • badania ploidii komórek nasieniaków i nienasieniaków (nasieniaki wykazują zawartość DNA równą średnio 1.6 n, podczas gdy garnitur chromosomalny nienasieniaków odpowiada średnio 1.4 n. sugeruje to możliwość przekształcenia nasieniaków w nienasieniaki skutkiem nagłej utraty części genomu [prawdopodobnie genów hamujących nowotworzenie]. Hipotezę tę potwierdza fakt ostrej granicy pomiędzy utkaniami nasieniaka i nienasieniaka w nowotworach mieszanych.
  • histologia przerzutów – nawet w wypadkach zweryfikowanych histologicznie 'czystych’ nasieniaków jąder przerzuty mogą odpowiadać budową nienasieniakom.

SEMINOMA SPERMATOCYTICUM

7% nasieniaków; u starszych osób niż zwykłe nasieniaki (średnia wieku 65 lat).

Makroskopowo nieco większe, miększe, zawierające przestrzenie wypełnione śluzowatą substancją.

mikroskopowo – 3 populacje komórek :

  • dominuje populacja komórek identyczna z tworzącą klasycznego nasieniaka (śr ok 18 um)
  • komórki podobne do spermatocytów II-rzędu (mniejsze, śr ok 6-8 um, nieco przypominające limfocyty)
  • liczne wielojądrzaste komórki olbrzymie (50-100 um) o pochodzeniu nowotworowym.

W zrębie brak nacieku limfocytarnego i reakcji ziarniniakowej z komórkami Langhansa. Nie występuje poza jądrem (wywodzi się prawdopodobnie nie z totipotencjalnych komórek germinalnych ale z występujących wyłącznie w jądrach spermatogonii) – nie jest więc sensu stricto nowotworem germinalnym. rokuje jeszcze lepiej.

Odwiedzający wpisali takie problemy:

nasieniak, yhs-fh_lsonsw, seminoma rokowania, zlep komórek wielojądrowych olbrzymich.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz