Wyśw. od 1 od 4 z 4 artykułów
Choroby, leczenie promieniowanie

Radiologia

Radiologia, nauka i gałąź medycyny zajmujące się za­stosowaniem promieniowania w diagnostyce (rentgeno-diagnostyka) i leczeniu chorób (radiodiagnostyka lub ra­dioterapia). (więcej…)

0

Radioterapia

Radioterapia, metoda lecznicza polegająca na stosowa­niu promieniowania jonizującego do niszczenia patolo­gicznych rozrostów tkanek, gł. w leczeniu nowotworów. Obecnie w terapii radiologicznej wykorzystuje się także promienie podczerwone i nadfioletowe, zwłaszcza w postaci na­świetlań lampami rozgrzewającymi w celu łagodzenia sta­nów zapalnych nerwów i stawów. (więcej…)

0

Uszkodzenie popromienne

Uszkodzenie popromienne , inaczej popromienny uraz; uszkodzenie tkanek żywego organizmu spowodowane ekspozycją na promieniowanie jonizujące-elektroma­gnetyczne (rentgenowskie albo gamma) lub korpuskularne (alfa, beta lub neutronowe), pochodzące ze źródeł naturalnych (substancje radioaktywne, np. rad, izotopy promieniotwórcze – potas 40K, węgiel 14C) czy sztucz­nych (aparaty rentgenowskie, reaktory nuklearne, ak­celeratory cząstek naładowanych, broń nuklearna itp.). (więcej…)

0

Czynniki rakotwórcze

Wyniki badań nad powstawaniem nowotworów u zwierząt doświadczalnych i transformacją nowotworową komórek in vitro oraz wprowadzenie metod biologii molekularnej do badania genomu komórek nowotworowych i wirusów onkogennych ugruntowały powszechne dzisiaj przekonanie, że nowotwór powstaje w wyniku szeregu nieletalnych zmian (mutacji) w DNA komórki somatycznej, które kumulując się powodują utratę kontroli proliferacji, wzrostu i różnicowania. (więcej…)  Full Article…

0