Rak płuca

Jest to jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych. Ośmiokrotnie częściej atakuje on mężczyzn, choć ostatnio atakuje coraz więcej kobiet. Największa zachorowalność występuje między 50 a 70 rokiem życia. U palaczy zachorowalność jest 30 razy większa niż u nie palących.

Rak płuca jest jednym z najczęstszych nowo­tworów złośliwych człowieka i najczęstszą przyczyną zgonu chorych w tej grupie chorób. Najistotniejszym czynnikiem ryzyka zachorowa­nia jest palenie tytoniu, dopiero po 10 latach od zaprzestania palenia obserwuje się istotny spa­dek ryzyka zachorowania. Wzrasta także licz­ba raków, które nie mają tak silnego związku z paleniem tytoniu — są to gruczolakoraki. Wśród innych karcynogenów wymienia się narażenie zawodowe na azbest, nikiel i chrom. W Polsce nowotwory złośliwe płuca są pierwszą przyczy­ną zgonów u mężczyzn, a drugą u kobiet (po raka sutka). Względne przeżycia 5-letnie Pola­ków chorujących na raka płuca to 6%, a Polek 9%. Zdecydowana większość raków płuca to raki oskrzela, stąd objawy kliniczne zależne są od stopnia zajęcia oskrzeli procesem chorobo­wym i umiejscowieniem. Przy raku umiejsco­wionym centralnie główne objawy kliniczne to: uporczywy kaszel, krwioplucie, duszność, czę­ste infekcje dróg oddechowych, zadyszka. Ka­szel, często z odkrztuszaniem żółtawej plwociny, jest skutkiem zamykania oskrzela przez guz, jest to jeden z pierwszych objawów raka, występu­je u około 75% chorych. Rak płuca szerzy się przez ciągłość naciekając miąższ płuca i narzą­dy śródpiersia, a przerzuty daje drogą naczyń krwionośnych i chłonnych. Przerzuty odległe najczęściej pojawiają się w wątrobie, nadnerczu, mózgu, kośćcu i przeciwległym płucu.

Rak płuca w Polsce:

 • Najczęstszy nowotwór złośliwy
 •  30-krotny wzrost zachorowalności w ciągu ostatnich 60 lat
 •  Około 20.500 zachorowań rocznie
 •  Około 19.000 zgonów rocznie
 •  Coroczny wzrost zachorowalności i umieralności o około 4%
 •  Wiek: najczęściej 55.-75. rok życia

Etiopatogeneza

 •  Nawyki kulturowe
 •  Narażenie zawodowe
 •  Narażenie chemiczne
 •  Czynniki środowiskowe
 •  Zmiany bliznowate w miąższu płuca
 •  Uwarunkowania genetyczne

Objawy

Obja­wy raka płuca wywołane są przez guz pierwot­ny jak i przez nacieczenie sąsiadujących tkanek. Powiększenie węzłów chłonnych śródpier­sia może powodować zaburzenia w połykaniu, zespół żyły głównej górnej, może występować chrypka. Brak apetytu, utrata wagi ciała, nara­stające osłabienie oraz dolegliwości zależne od umiejscowienia przerzutów odległych to tak­że charakterystyczne objawy dla raka płuca. Rozpoznanie raka płuca opiera się głównie na badaniu rtg klatki piersiowej, badaniu bronchoskopowym z pobraniem wycinków do badań histopatologicznych, tomografii komputerowej, mediastinoskopii. Wykonywana jest także biop­sja z ogniska przerzutowego oraz badanie cy­tologiczne.

Objawy raka płuca

 • mało widoczne ~ daje objawy innych chorób, osłabienie, kaszel, duszność, gorączkę
 • Objawy guza pierwotnego
 • uporczywy kaszel lub zmiana charakteru kaszlu u osób palących
 • duszność
 • krwioplucie
 • ból w klatce piersiowej
 • nawrotowe lub przedłużające się zapalenia płuc
 • czasem nie daje objawów w postaci bólu

Inne objawy raka płuca

 •  Objawy naciekania pozapłucnego guza
 •  chrypka
 •  zespół żyły głównej górnej
 •  zespół Pancoasta
 •  zespół Hornera
 •  zaburzenia połykania
 •  Zespoły paranowotworowe
 •  zespoły endokrynologiczne
 •  zespoły neurologiczne
 •  objawy ze strony tkanki łącznej
 •  zmiany skórne
 •  objawy ze strony ukł. krwiotwórczego i naczyń krwionośnych
 •  zespół rakowiaka

Objawy ogólne

 •  spadek masy ciała
 •  osłabienie
 •  podwyższona temperatura ciała
 •  brak apetytu

Badanie przedmiotowe

 •  Objawy związane ze zwężeniem lub obturacją oskrzela:
 • osłabienie szmeru pęcherzykowego, szmer oskrzelowy, świsty
 •  Powiększenie obwodowych węzłów chłonnych- szczególnie nadobojczykowych, szyjnych i pachowych
 •  Objawy obecności płynu w jamie opłucnej: stłumienie odgłosu opukowego, osłabienie szmeru pęcherzykowego
 •  Objawy płynu w worku osierdziowym i naciekania mięśnia sercowego: powiększenie sylwetki serca, osłabienie tonów serca, poszerzenie żył szyjnych, zaburzenia rytmu serca

Leczenie

Standardowym leczeniem raka bez przerzutów do węzłów chłonnych śródpiersia i naciekania sąsiednich struktur jest leczenie chi­rurgiczne, przy przerzutach do węzłów chłon­nych resekcja chirurgiczna poprzedzona bywa przedoperacyjną chemioterapią. Raki nieresek­cyjne, leczone są chemioterapią połączoną czę­sto z radioterapią.

Leczenie NDRP

Leczenie chirurgiczne podstawowym sposobem leczenia. W zależności od stopnia zaawansowania klinicznego stosuje się:

 •  tylko leczenie operacyjne
 •  leczenie skojarzone (operacja + przedoperacyjna i/lub pooperacyjna chemioterapia i/lub radioterapia)
 •  tylko chemio- i/lub radioterapia
 •  leczenie objawowe

Kwalifikacja do leczenia operacyjnego:

 •  ocena stopnia zaawansowania klinicznego raka
 •  ocena stanu ogólnego chorego
 •  ocena ryzyka operacyjnego związanego z chorobami towarzyszącymi
 •  czynnościowa ocena układu oddechowego
 •  wiek pacjenta

Rodzaje resekcji tkanki płucnej u chorych z NDRP:

 •  lobektomia
 •  bilobektomia
 •  pneumonektomia
 •  segmentektomia
 •  resekcja klinowa
 •  W każdym przypadku obok resekcji miąższu płuca wykonuje się limfadenektomię
 •  Powiększenie w KT węzłów chłonnych śródpiersia górnego powyżej 1 cm obliguje do wykonania mediastinoskopii

Postępowanie okołooperacyjne:

 •  kinezyterapia przed- i pooperacyjna
 •  ewakuacja wydzieliny z drzewa oskrzelowego
 •  antybiotykoterapia
 •  profilaktyka przeciwzakrzepowa
 •  przetaczanie krwi
 •  nadzór pooperacyjny: kontrola drenażu opłucnowego, monitorowanie czynności serca, kontrola RR i diurezy, kontrola podstawowych badań laboratoryjnych, rtg kl. piersiowej

Leczenie NDRP

 •  krwawienie pooperacyjne
 •  powikłania płucne: niedodma, zapalenie płuc, resztkowa komora odmowa
 •  przetoka oskrzelowa
 • powikłania ropne: ropniak opłucnej (z przetoką oskrzelowo-opłucnową lub bez przetoki); zakażenie rany pooperacyjnej

Stopień II

 •  lobektomia (80%), rzadziej pneumonektomia (20%)
 •  limfadnenektomia
 •  radioterapia i/lub chemioterapia pooperacyjna, chemioterpia neoadjuwantowa-badania kliniczne
 •  w przypadku przeciwwskazań ogólnych do leczenia operacyjnego lub braku zgody chorego na operację- radioterapia

Stopień III A

 •  chemioterapia przedoperacyjna w przypadku potwierdzenia histopatologicznego cechy N2 w mediastinoskopii
 •  resekcja miąższu płuca (lobektomia lub bilobektomia- 40%, pneumonektomia- 60%)
 •  limfadenektomia
 •  chemioterapia i/lub radioterapia pooperacyjna
 •  guz Pancoasta: radioterapia przedoperacyjna; zabieg operacyjny po 30 dniach od zakończenia radioterapii; alternatywą dla leczenia operacyjnego może być napromienianie

Stopień III B

 •  chemioterapia i/lub radioterapia
 •  leczenie operacyjne w wyjątkowych sytuacjach
 •  stwierdzenie w przedoperacyjnym stagingu stopnia zaawansowania klinicznego raka III B dyskwalifikuje chorego od leczenia operacyjnego

Stopień IV

 •  leczenie objawowe
 •  w wybranych przypadkach chemioterapia lub paliatywna radioterapia
 •  w wybranych przypadkach leczenie chirurgiczne

Odległe wyniki leczenia chirurgicznego NDRP

Przeżycia 5-letnie 25-35%

 •  Stadium I: 40-83%
 •  Stadium II: 16-47%
 •  Stadium IIIA: 11-35% (typ naciekowy 35%, typ węzłowy 20%)
 •  Stadium IIIB: 2-10%
 •  Stadium IV: 1-20%

Czynniki rokownicze u chorych z NDRP

 •  Stopień zaawansowania klinicznego (staging).
 •  Typ histologiczny raka.
 •  Stopień zróżnicowania komórek raka (grading).
 •  Liczba zajętych przerzutowo węzłów chłonnych.
 •  Przekraczanie nacieku nowotworowego przez torebkę węzła.
 •  Ploidia.
 •  Mikroprzerzuty w szpiku.
 •  Produkcja neuropeptydów przez guz, niektóre anomalie chromosomowe, zdolność do wyprowadzania linii komórkowych raka w hodowli tkankowej.

 

Klasyfikacja histologiczna raka płuca

 •  Niedrobnokomórkowy (70%)
 •  Płaskonabłonkowy
 •  Gruczołowy
 •  Wielkokomórkowy
 •  Mieszany gruczołowo-płaskonabłonkowy
 •  Rakowiak
 •  Raki gruczołów oskrzelowych
 •  Drobnokomórkowy (30%)

Stopień zróżnicowania komórek raka

 •  Gx- stopień zróżnicowania nie może być określony
 •  G1- rak dobrze zróżnicowany
 •  G2- rak umiarkowanie zróżnicowany
 •  G3- rak słabo zróżnicowany

 Zespół żyły głównej górnej

Diagnostyka- badanie radiologiczne

 • rtg klatki piersiowej w projekcji tylno-przedniej i bocznej
 •  tomogramy klasyczne
 •  KT lub NMR klatki piersiowej
 •  NMR klatki piersiowej

Ustalenie typu histologicznego

 •  badanie cytologiczne: plwocina, popłuczyny oskrzelowe, wymaz szczoteczkowy, biopsja przezklatkowa, biopsja przezoskrzelowa, wysięk z jamy opłucnej, biopsja obwodowego węzła chłonnego
 •  badanie histopatologiczne:bronchoskopia, biopsja opłucnej, mediastinoskopia, videotorakoskopia, mediastinotomia parasternalna, biopsja innego ogniska przerzutowego, torakotomia diagnostyczna

Badania diagnostyczne określające stopień zaawansowania raka

Ocena guza pierwotnego

 •  badania radiologiczne (rtg, tomogramy klasyczne, KT, NMR klatki piersiowej)
 •  badania endoskopowe (bronchoskopia konwencjonalna, bronchofiberoskopia, ezofagoskopia)
 •  badanie cytologiczne płynu z jamy opłucnej bądź worka osierdziowego

Ocena regionalnych węzłów chłonnych

 •  KT lub NMR klatki piersiowej
 •  ultrasonografia przezprzełykowa (EUS)
 •  mediastinoskopia
 •  mediastinotomia parasternalna
 •  videotorakoskopia
 •  biopsja cieńkoigłowa lub otwarta węzłów chłonnych nadobojczykowych, szyjnych lub pachowych

Ocena narządów stanowiących potencjalną lokalizację przerzutów odległych

 •  USG lub KT jamy brzusznej
 •  Biopsja podejrzanego izolowanego ogniska przerzutowego w nadnerczu
 •  KT lub NMR ośrodkowego układu nerwowego
 •  Scyntygrafia kości
 •  Radiogram podejrzanych ognisk w scyntygrafii kości
 •  Obustronna trepanobiopsja i biopsja aspiracyjna szpiku z talerza biodrowego
 •  Biopsja chirurgiczna lub PCI zmian w tkance podskórnej podejrzanych o przerzuty.

Ocena stopnia zaawansowania NDRP (klasyfikacja TNM)- cecha T

 •  Tx- guz rozpoznawany na podstawie stwierdzenia komórek nowotworowych w wydzielinie oskrzelowej, ale nie uwidoczniony ani radiologicznie, ani bronchoskopowo.
 •  T0- brak guza pierwotnego.
 •  TIS- carcinoma in situ.
 •  T1 i T2- guzy śródpłucne, które rozrastając się obwodowo mogą naciekać jedynie opłucną trzewną; równocześnie ich najdalszy zasięg proksymalny nie przekracza 2 cm od ostrogi głównej
 •  T3 i T4- guz nacieka struktury poza płucem

Ocena stopnia zaawansowania raka płuca

 •  NDRP (klasyfikacja TNM)- cecha N
 •  Nx- okoliczne węzły chłonne niemożliwe do oceny
 •  N0- nie stwierdza się przerzutów do węzłów chłonnych
 •  N1- przerzuty w węzłach przyoskrzelowych lub wnękowych po stronie guza
 •  N2- przerzuty do węzłów śródpiersiowych po stronie guza lub do węzłów pod ostrogą główną.
 •  N3- przerzuty do węzłów wnęki lub śródpiersia po stronie przeciwnej; przerzuty do węzłów nadobojczykowych po stronie guza lub po stronie przeciwnej.

Ocena stopnia zaawansowania raka płuca

 •  NDRP (klasyfikacja TNM)- cecha M
 •  Mx- obecność przerzutów odległych niemożliwa do oceny
 •  M0- nie stwierdza się przerzutów odległych
 •  M1- stwierdza się przerzuty odległe (w tym guzki satelitarne w sąsiadującym płacie płuca).
 •  Przerzuty odległe w raku płuca lokalizują się najczęściej w: wątrobie, kościach, OUN, nadnerczach

Stopnie zaawansowania klinicznego

 •  Stopień 0 Tis N0 M0
 •  Stopień IA T1 N0 M0
 •  Stopień IB T2 N0 M0
 •  Stopień IIA T1 N1 M0
 •  Stopień IIB T2 N1 M0, T3 N0 M0
 •  Stopień IIIA T1 N2 M0, T2 N2 M0, T3 N1 M0, T3 N2 M0
 •  Stopień IIIB każde T N3 M0, T4 każde N M0
 •  Stopień IV każde T każde N M1.

 

Odwiedzający wpisali takie problemy:

objawy raka puc, płuca palacza.

Tags: , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz