Białaczka

Białaczka jest to złośliwa choroba układu krwiotwórczego charakteryzująca się znacznym wzrostem liczby leuko­cytów (białych krwinek) we krwi. Liczne, różniące się między sobą białaczka podzielono ze względu na przebieg cho­roby oraz na przewagę jednej z linii białokrwinkowych: granulocytów, mielocytów lub limfocytów.

Występowanie niektórych typów białaczki związane jest z promieniowaniem. Z drugiej strony liczne dowody wskazują na istnienie dzie­dzicznej podatności na rozwój białaczki Choć wiadomo, że wi­rusy mogą powodować białaczkę u zwierząt, nie udało się udo­wodnić, że mogą wywołać ją u ludzi. Ostre białaczki rozwijają się gwałtownie i charakteryzują się: niedokrwistością, go­rączką, krwawieniami i obrzmieniem węzłów chłonnych. Najczęstsza postać u dzieci – ostra białaczka limfocytowa – po­wodowała w przeszłości śmierć ponad 90% chorych w ciągu 6 miesięcy. Opracowane schematy terapeu­tyczne umożliwiły skuteczne kontrolowanie tej choroby. U większości chorych udaje się uzyskać pełną remisję (brak komórek nowotworowych we krwi); u ponad po­łowy poddawanych ciągłej terapii uzyskuje się remisję 5-letnią lub dłuższą – uważa się ich za wyleczonych. Wy­niki leczenia innych typów białaczki nie są tak dobre.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz