Choroba

Choroba jest to zaburzenie funkcjonowania organizmu powo­dujące modyfikację lub zakłócenie przebiegu jego pod­stawowych funkcji.

Choroba jest najczęściej skutkiem zaka­żenia organizmu przez drobnoustroje, choć może też być wywoływana przez organizmy większe lub substancje toksyczne I promieniowanie Jonizujące. Choroba bywa także wynikiem pojawienia się wad anatomicznych – wrodzo­nych lub nabytych – bądź zaburzeń funkcjonalnych (fi­zjologicznych); np. w cukrzycy organizm nie produkuje wystarczającej ilości Insuliny lub nie Jest w stanie jej od­powiednio wykorzystać. Choroba może być też skutkiem dzia­łania różnych czynników zewnętrznych i wewnętrznych, Niezdolność organizmu do dostosowania się do zmian w środowisku zewnętrznym wywołuje zmiany lub uszko­dzenia w jego środowisku wewnętrznym; zaburzenia wzrostu mogą być np. wynikiem zmian w sposobie od­żywiania się czy zakażenia drobnoustrojami. Człowieka cechuje tzw. odporność na czynniki choro­botwórcze, Istnieją jej 2 rodzaje: odporność niespecy­ficzna, która funkcjonuje Już po narodzinach, oraz od­porność specyficzna, pojawiająca się po zadziałaniu odpowiednich bodźców w postaci drobnoustrojów lub Ich toksyn (np, w przypadku wirusów wywołujących ospę wietrzną). Odporność może być również skutkiem dzia łania celowego, np. szczepienia, w którym wykorzystuje się zabite drobnoustroje.

Tags: , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz