Dermatologia

Dermatologia jest to nauka o chorobach skóry, włosów, pa­znokci i błon śluzowych oraz dział medycyny zajmujący się przyczynami powstawania tych chorób, ich rozpo­znawaniem, profilaktyką i leczeniem.

W rozpoznawaniu klinicznym chorób skóry dermatologia posługuje się przede wszyst­kim oglądaniem i dotykaniem zmian chorobowych, choć wykorzystuje również najnowsze osiągnięcia techniki me­dycznej, m.in. mikroskopię elektronową i lasery. Każda jednostka chorobowa w dermatologii składa się z wykwitów choro­bowych pierwotnych (plama, bąbel, pęcherzyk, pęcherz, krostka, grudka, guzek i zaskórnik) lub wtórnych (łuska, strup, blizna, owrzodzenie, rana i nadżerka), zlokalizo­wanych w skórze. Najczęściej występującymi choroba­mi skóry są zakażenia (bakteryjne, grzybicze i wiruso­we), choroby alergiczne oraz zaburzenia rogowacenia (np. łuszczyca). W dermatologii stosuje się zasadniczo leczenie miejscowe i wykorzystuje kremy, maści, żele, zawiesiny, pudry, aerozole, roztwory, promieniowanie nadfioletowe i rentgenowskie oraz krioterapię. We współczesnej dermatologii wyodrębnić można następujące dziedziny:

  1.  alergologię dermatologiczną, zajmującą się przyczynami powstawania, diagnozowaniem i leczeniem chorób skóry związanych z zaburzeniami mechanizmów immuno-alergicznych (m.in. atopowym zapaleniem skó­ry, wypryskami oraz pokrzywką);
  2. mikologię derma­tologiczną, zajmującą się rozpoznawaniem i leczeniem zakażeń skóry, włosów, paznokci oraz błon śluzowych, wywoływanych przez grzyby chorobotwórcze;
  3. immunodermatologię, badającą zaburzenia w funkcjonowaniu układu odpornościowego w chorobach skóry i błon ślu­zowych;
  4. dział chorób zawodowych skóry, zajmujący się określaniem narażenia pracowników zakładów prze­mysłowych na powstawanie uszkodzeń i chorób skóry oraz określaniem ich przyczyny i postaci za pomocą swo­istych dla dermatologii metod naukowych i zasad przyjętych w me­dycynie pracy; na tej podstawie ustala się postępowanie zapobiegawcze, orzeka o przydatności pracownika do pracy oraz stosuje odpowiednie leczenie i metody reha­bilitacji chorych;
  5. kosmetologlę, zajmującą się właści­wym pielęgnowaniem skóry, opartym na znajomości jej fizjologii i biologii, obejmującą kosmetykę leczniczą, któ­ra wiąże się ściśle z dermatologią oraz kosmetykę korekcyjną, wykorzystującą chirurgię plastyczno-kosmetyczną;
  6. promieniolecznictwo chorób skóry, zajmujące się zasto­sowaniem promieniowania rentgenowskiego i nadfiole­towego do leczenia chorób skóry.

Tags: , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz