Dysleksja

Dysleksja jest to przewlekłe zaburzenie neurologiczne pole­gające na niemożności rozpoznawania i przetwarzania w umyśle symboli graficznych (przede wszystkim gra­ficznych form zapisu języka), objawiające się niezdolno­ścią do całkowitego lub częściowego opanowania umiejętności czytania i literowania, mimo zachowanych prawidłowych funkcji intelektualnych.

Objawy dysleksji mogą być różne, np. nieumiejętność lub bardzo słaba umiejęt­ność czytania i pisania (bez żadnych widocznych przy­czyn) oraz czytanie słów i liter w odwróconej kolejności. Podobne zaburzenia (przestawianie kolejności słów lub liter) obserwuje się w mowie. Pismo osób z d. jest zwy­kle nieczytelne. Dysleksja jest ok. 3 razy częstsza wśród chłopców niż wśród dziewcząt i rozpoznaje się ją zazwyczaj w wieku szkol­nym. Tylko niewielka cz. osób z tym zaburzeniem nie jest w stanie nauczyć się czytać przed osiągnięciem wieku dojrzałego; jednak niektóre z nich czytają i piszą słabo przez całe życie. Wiele osób z tym zaburzeniem osiąga bardzo dobre wyniki w testach na inteligencję niewer­balną. Najlepszą metodą postępowania z dziećmi dys­lektycznymi jest cierpliwe uczenie ich prawidłowego pi­sania. Przyczyna powstawania tego zaburzenia nie jest znana.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz