Epidemiologia

Epidemiologia jest to dział medycyny zajmujący się bada­niem przyczyn występowania i rozprzestrzeniania się cho­rób w populacjach ludzkich oraz analizą czynników ma­jących wpływ na te procesy.

Jednymi z podstawowych narzędzi badawczych epidemiologii są obliczenia i analizy staty­styczne. W przeciwieństwie do innych dziedzin medycy­ny, nauka ta bada całe populacje ludzkie, a nie poje­dyncze, chore osoby, i w dużym stopniu opiera się na analizach retrospektywnych. Wyodrębniła się w XIX w. – dzięki odkryciom L. Pasteura oraz osiągnięciom mikro­biologii i wirusologii – jako nauka zajmująca się przede wszystkim przyczynami rozwoju chorób. Dzisiaj jednym z podstawowych zadań e. jest identyfikowanie grup osób, które z różnych powodów są w większym stopniu niż in­ne narażone na zachorowanie na określone choroby (ułatwia to profilaktykę oraz rozpoznawanie przyczyn roz­woju chorób). Badania epidemiologiczne mogą mieć charakter opi­sowy lub analityczny. Epidemiologia opisowa analizuje częstość występowania chorób w populacji w zależności od wie­ku, rasy, płci czy wykonywanego zawodu. Czasami, w celu ustalenia zmian lub prawidłowości w występowa­niu chorób u określonych grup osób, zwraca uwagę na lokalizację geograficzną dotkniętej populacji i bada wy­stępowanie zachorowań w populacji w przeszłości. Ba­dania opisowe umożliwiają wykrycie nowych objawów chorobowych, a także określenie zależności między czyn­nikami ryzyka a zachorowalnością. Badania analityczne mają na celu sprawdzenie wniosków wyciągniętych na podstawie badań opisowych lub eksperymentalnych. Ich przeprowadzenie wymaga zazwyczaj wyodrębnienia z ba­danej populacji, pod kątem obecności (lub nie) czynni­ków ryzyka kilku grup osób, a następnie zbadania wpły­wu tych czynników na występowanie określonych chorób czy przebieg wskaźnika śmiertelności.

Tags:

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz