Ergonomia

Ergonomia jest to inaczej ergonomika, antropotechnika; na­uka zajmująca się wykorzystywaniem informacji o ce­chach fizycznych i psychicznych człowieka do projekto­wania używanych przez niego urządzeń i systemów.

Jako dziedzina interdyscyplinarna zajmuje się działaniem, za­chowaniem i szkoleniem człowieka w systemach człowiek-maszyna, projektowaniem i wykorzystywaniem sys­temów człowiek-maszyna oraz badaniami w dziedzinie biologii i medycyny. Człowiek traktowany jest jak ele­ment systemu reprezentowanego przez model człowiek-maszyna. Podstawowy model składa się z indywidual­nego operatora, który współdziała z maszyną lub urządzeniem (np. używa telefonu, prowadzi samochód czy obsługuje komputer). Operator przetwarza informa­cję dostarczaną przez maszynę i podejmuje działanie. Do ergonomii należy również zwiększanie użyteczności, skuteczno­ści działania i bezpieczeństwa modelu człowiek-maszy­na przez staranny dobór i przemyślane projektowanie wskaźników i elementów sterujących maszyny, dbałość o właściwe rozplanowanie miejsc pracy, szczegóły śro­dowiska pracy oraz konstruowanie z myślą o łatwości konserwacji lub naprawy.

Tags: , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz