Farmakologia

Farmakologia jest to inaczej lekoznawstwo; nauka o lekach zaj­mująca się oddziaływaniem substancji chemicznych na organizmy żywe oraz możliwością ich wykorzystania jako środków leczniczych.

Dwie podstawowe gałęzie farmakologii to farmakodynamika i farmakokinetyka.

Farmakodynamika bada mechanizmy i skutki działania substancji chemicznych (w tym leków) na organizm. Na poziomie molekularnym zajmuje się wpływem substancji farmako­logicznych na określone struktury komórkowe będące dla nich rzeczywistymi receptorami i odpowiadające za efek­ty farmakologiczne.

Farmakokinetyka zajmuje się wpły­wem organizmu na zastosowane substancje chemiczne i leki. Bada procesy kinetyczne, jakim podlega lek w ustro­ju. W praktyce określa zmiany stężenia leku w płynach ustrojowych i ustala jego parametry farmakokinetyczne, co pozwala na ustalenie przeciętnej dawki leku, a w szcze­gólnych przypadkach dawek indywidualnych.

Współczesna farmakologia koncentruje się na badaniach z zakre­su farmakologii molekularnej i problemach dotyczących zmiany wła­ściwości leku wynikających z niewielkich zmian w jego strukturze oraz wpływu leku na poszczególne organy i układy organizmu. Farmakolodzy przeprowadzają wszechstronne badania i bardzo szczegółowe testy, któ­rych pozytywne wyniki mogą zadecydować o wprowadzeniu na rynek nowego leku. Badania te prowadzone są na zwierzętach laboratoryjnych. Na podstawie ich wyni­ków przewidywany jest wpływ danego leku na organizm człowieka, w tym także jego potencjalne działanie tok­syczne. W celu rutynowej kontroli jakości, czystości oraz siły działania leku – po zakończeniu testów na zwierzę­tach laboratoryjnych – jest on następnie testowany na lu­dziach pod kontrolą lekarzy w ośrodkach klinicznych.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz