Fobia

Fobia jest to skrajny, irracjonalny strach przed specyficznym przedmiotem bądź sytuacją. Zalicza się ją do jednego z typów zaburzeń lękowych, lęk jest bowiem gł. sympto­mem doświadczanym przez cierpiącego na fobię.

Uważa się, że fobie są wyuczonymi reakcjami emocjonalnymi. Gene­ralnie twierdzi się, że występują wtedy, kiedy strach zro­dzony przez pierwotnie zagrażającą sytuację zostaje prze­niesiony na podobne sytuacje, a pierwotny strach zostaje wyparty bądź zapomniany.

W zwalczaniu fobii często skuteczna jest terapia beha­wioralna. Osoba cierpiąca na fobię zostaje stopniowo wy­stawiana na działanie przedmiotu prowokującego lęk w sposób kontrolowany do momentu, w którym prze­staje odczuwać lęk, uświadomiwszy sobie, że jej pełne lęku oczekiwanie tej sytuacji pozostaje niespełnione. W ten sposób silne związki skojarzeniowe między sytu­acją lękotwórczą, doświadczaniem przez tę osobę lęku oraz unikaniem przez nią tej sytuacji w przyszłości zo­stają zerwane i zastępuje je mniej chorobliwy zbiór reakcji. Chociaż psychiatrzy klasyfikują fobię jako jeden z ty­pów zaburzeń lękowych, ukuto już setki słów na spe­cjalne oznaczenie natury strachu poprzez dodawanie przedrostka do słowa fobia, pochodzącego z greki bądź od rodzącego strach przedmiotu.

Tags: , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz