Gerontologia

Gerontologia jest to nauka o procesach odpowiadających za przebieg starzenia się organizmów żywych, zajmująca się również profilaktyką i leczeniem chorób wieku starcze­go, a także społeczną stroną problemu starzenia się lud­ności.

Gerontologia bada procesy prowadzące do charakterystycz­nych dla wieku starczego zmian w funkcjonowaniu i strukturze organizmu. Najważniejsze dla gerontologii są zmiany zachodzące od momentu osiągnięcia przez organizm pełnej dojrzałości do wieku starczego oraz czynniki le­żące u podłoża tych zmian. Podstawowe zagadnienia, którymi zajmuje się gerontologia, to:

  1. ogólnobiologiczne podsta­wy procesu starzenia się organizmów żywych;
  2. fizjolo­giczne podstawy procesów związanych ze starzeniem się oraz zmiany o charakterze patologicznym, m.in. proce­sy chorobowe;
  3. kwestie natury psychologicznej zwią­zane z procesem starzenia się;
  4. problemy natury spo­łeczno-ekonomicznej pojawiające się wskutek rosnącej liczby osób starych w populacji.

Gerontologia wykorzystuje meto­dy powszechnie przyjęte w innych dziedzinach nauki. Podstawowym celem badań jest poznanie istoty proce­su starzenia się, przede wszystkim w celu zmniejszenia częstości występowania różnych schorzeń i ułomności charakterystycznych dla podeszłego wieku. Geriatria to dział gerontologii zajmujący się gł. profilaktyką i leczeniem chorób u osób w podeszłym wieku.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz