Głuchota

Głuchota jest to częściowe lub całkowite upośledzenie słuchu.

Wyróżnia się 2 podstawowe rodzaje głuchoty – o typie przewo­dzenia oraz o typie odbiorczym. W pierwszym przypad­ku dochodzi do zaburzeń przewodzenia fal dźwiękowych na drodze od ucha zewnętrznego do komórek zmysło­wych zlokalizowanych w uchu wewnętrznym, w narządzie spiralnym Cortiego. Powodami tych zaburzeń mogą być woskowina (w uchu zewnętrznym) lub usztywnienie strzemiączka, które utrudnia przenoszenie drgań akustycz­nych do ucha wewnętrznego. Przyczyną upośledzonego słyszenia w przypadku głuchoty o typie odbiorczym jest uszko­dzenie komórek nerwowych narządu słuchu (pełniących rolę receptorów). Innym powodem tego rodzaju głuchota może być uszkodzenie nerwu przedsionkowo-ślimakowego. Za­równo w przypadku uszkodzenia komórek receptoro­wych narządu słuchu, jak i komórek nerwowych nerwu przedsionkowo-ślimakowego impulsy docierające do ucha wewnętrznego nie mogą być przekazane do odpo­wiednich ośrodków w mózgu.

Tags:

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz