Hemoliza

Hemoliza jest to rozpad krwinek czerwonych prowadzący do uwolnienia hemoglobiny.

Przeciwciało (lizyna) łączy się z krwinką czerwoną, lecz nie może spowodować jej rozpadu bez udziału skład­nika krwi zw. dopełniaczem (komplementem). Poza od­bywającym się rozpadem starych krwinek czerwonych, hemoliza zachodząca w organizmie żywym jest zjawiskiem nie­prawidłowym, pojawiającym się w następstwie m.in. dziedzicznych defektów krwinek (np. dziedziczna sferocytoza, talasemia), działania środków chemicznych, ja­dów zwierzęcych, toksycznych produktów drobnoustro­jów, przetoczenia krwi niezgodnej grupowo oraz konfliktu serologicznego w zakresie grupy krwi Rh między matką a płodem. Stanowi proces leżący u podstaw anemii hemolitycznej.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz