Histeria

Histeria jest to rodzaj zaburzenia psychicznego, w którym po­jawiają się objawy o charakterze czuciowym, ruchowym oraz zaburzenia psychiczne.

Histeria klasyfikowana jest za­zwyczaj jako jedna z nerwic i zgodnie z obecnym stanem wiedzy u jej podłoża nie leżą żadne uwarunkowania 0  podłożu organicznym. Nazwa pochodzi od greckiego słowa hystera, które znaczy macica, i jest odzwiercie­dleniem podejścia dominującego w okresie starożytno­ści, zgodnie z którym było to schorzenie dotykające przede wszystkim kobiety, a jego podłożem – zaburze­nie funkcji macicy. W rzeczywistości histeria może występo­wać zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, a osoby nią do­tknięte mogą być w różnym wieku, chociaż najczęściej są to osoby w okresie wczesnej dorosłości. Objawy czu­ciowe i ruchowe histeria mogą przybierać bardzo różne formy i  często określane są jako reakcje konwersyjne, ponie­waż zakłada się, że lęk leżący u podłoża histeria znajduje swo­je ujście w postaci objawów o charakterze somatycznym. Objawy psychiczne również są zróżnicowane i zwykle określa się je jako reakcje dysocjacyjne.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz