Homoseksualizm

Homoseksualizm jest to pociąg seksualny do osób tej samej płci.

Homoseksualizm żeński określany jest zwykle jako miłość lesbijska. Na przestrzeni wieków i kultur stosunek do homoseksualizmu zmie­niał się od przyzwolenia, wręcz aprobaty, poprzez tole­rancję, sankcjonowanie i zakaz. W starożytności homoseksualizm – szczególnie wśród dorosłych mężczyzn – nie był zjawi­skiem odosobnionym. W kulturze chrześcijańskiej, ży­dowskiej i muzułmańskiej akty homoseksualne określa­ne są jako grzeszne, choć obecnie Kościół nie potępia faktu istnienia odmiennej preferencji seksualnej. Do początku lat 70. XX w. wielu psychiatrów i psychologów uznawało homoseksualizm za chorobę. W ostatnich 30 latach nastąpi­ła liberalizacja w podejściu do homoseksualizmu, m.in. w wyniku nasila­jących się nacisków społeczności homoseksualnej, do­magających się równego traktowania i przestrzegania praw człowieka. Nie zawsze praktyki homoseksualne są równoznaczne z popartą motywacją orientacją homo­seksualną. Czasami kontakty są tylko sporadyczne lub krótkotrwałe. Badania podają zróżnicowane dane doty­czące odsetka osób o skłonnościach homoseksualnych. Brak także jednoznacznej odpowiedzi dotyczących przy­czyn homoseksualizmu, choć jest on przynajmniej częściowo uwarunko­wany genetycznie, ma nań też wpływ wychowanie. Sto­sunek do homoseksualizmu w społeczeństwie jest nadal różny i bywa powodem często burzliwych dyskusji i sporów

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz