Immunologia

Immunologia jest to nauka o odporności.

W sensie medycz­nym immunologia zajmuje się badaniem mechanizmów immunolo­gicznych organizmu tworzących bariery przed zakaże­niami drobnoustrojami chorobotwórczymi, a także badaniem zaburzeń w funkcjonowaniu tych mechani­zmów. Metody sztucznego stymulowania układu immu­nologicznego organizmu znane są od czasu E. Jennera, który w 1796 zastosował szczepienia wirusem ospy kro­wiej (krowianki) w celu uodpornienia ludzi przeciwko ospie prawdziwej. Podstawy naukowe immunologii opracowano jed­nak dopiero ok. 100 lat później, kiedy stwierdzono, że:

  1. namnażające się w organizmie drobnoustroje są przyczyną powstawania chorób zakaźnych,
  2. w organizmie znajdują się lub są aktywowane pewne substancje che­miczne oraz elementy komórkowe rozpoznające i nisz­czące znajdujące się w nim obce elementy (antygeny), m.in. drobnoustroje.

Zrozumienie tych podstaw dopro­wadziło do ważnych odkryć i możliwości ich zastosowa­nia. Opracowano m.in. szczepienia ochronne, które uru­chamiają naturalne mechanizmy obronne organizmu, odpowiedzialne za zwalczanie drobnoustrojów chorobo­twórczych. Jednak dopiero w XX w. naukowcom udało się dość dobrze zrozumieć mechanizmy leżące u pod­staw tworzenia się przeciwciał oraz poznać zależności między przeciwciałami a limfocytami. Współczesna immunologia osiągnęła znaczne postępy w manipulowaniu mechani­zmami immunologicznymi organizmu, przede wszystkim przez stosowanie określonych leków pozwalających na skuteczne leczenie chorób immunologicznych. Wpływa­nie na immunologiczne mechanizmy ma podstawowe znaczenie w leczeniu alergii. Immunosupresja jest bardzo ważnym i szeroko rozpowszechnionym postępo­waniem leczniczym pozwalającym na zmniejszenie natężenia reakcji immunologicznych, co w konsekwen­cji zwiększa szanse przyjęcia przeszczepów tkanek lub narządów. 1. bada także choroby autoimmunologiczne, w przebiegu których dochodzi do skierowania me­chanizmów obronnych organizmu przeciwko własnym tkankom, traktowanym wówczas jak tkanki obce. Im­munolodzy zajmują się również niedoborami immunolo­gicznymi, zwłaszcza od czasu pojawienia się AIDS.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz