Jąkanie

Jąkanie jest to zaburzenie charakteryzujące się upośledzeniem płynności mowy i jej intonacji.

Cechuje się mimowolnym powtarzaniem głosek i sylab oraz uporczywym, nawra­cającym zablokowaniem lub przedłużaniem wypowia­dania sylab i słów. Mimo że jąkanie występuje dość często rodzinnie, badania przeprowadzone nad czynnikami warunkującymi jego pojawianie się sugerują, że podsta­wowe znaczenie mają tu raczej kwestie o charakterze neurologicznym i środowiskowym, a nie uwarunkowania genetyczne. Ci osób jąkających się nie stwierdza się zmian o charakterze organicznym, a panujące dość po­wszechnie przekonanie, że jąkanie wynika z wymuszenia na dziecku leworęcznym pisania prawą ręką jest błędne. Wydaje się, że problem stanowi raczej zwracanie nad­miernej uwagi na, będące zjawiskiem zupełnie normalnym, nieznaczne zaburzenia płynności wymowy. Z tego też powodu jąkanie może pojawić się u dzieci, których rodzice nadmiernie nerwowo reaguję na wszelkie pojawiające się w mowie dziecka przerwy i powtórzenia (jąkające się dzieci są często jedynakami lub różnica wieku między nimi a rodzeństwem jest duża). Czynnikiem mającym prawdopodobnie znaczący wpływ na częstość występo­wania jąkania jest cały szereg uwarunkowań kulturowych.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz