Kompleks niższości

Kompleks niższości jest to całkowicie lub częściowo nie­świadome poczucie niższości.

Określenie to używane by­ło przez niektórych psychiatrów i psychologów, gł. przez zwolenników psychoanalityka A. Adlera, który utrzymy­wał, iż wiele wybitnych osiągnięć, niektóre spośród an­tyspołecznych zachowań i inne trwałe aspekty osobo­wości mają swe źródło w próbach skompensowania so­bie uczucia niższości. Pojęcie kompleksu zyskało później akceptację jako określenie grupy emocjonalnie zabar­wionych idei, częściowo lub nawet całkowicie wypiera­nych ze świadomości, a zorganizowanych wokół i zwią­zanych z takimi uczuciami jak właśnie poczucie niższości. Określenie kompleks niższości straciło na znaczeniu przez swoją nieprecyzyjność oraz częste nadużywanie.

Tags:

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz