Pępowina

Pępowina, inaczej sznur pępowinowy; spłaszczony po­wrózek naczyniowy zwierający struktury łączące rozwi­jający się embrion, a następnie płód z łożyskiem, spe­cyficzną tkanką embrionalną odpowiedzialną za dopro­wadzenie składników odżywczych i innych substancji niezbędnych do funkcjonowania płodu. Pępowina płodu czło­wieka rozwija się na brzuchu i do czasu urodzenia osią­ga do ok. 60 cm dł. i 1,3 cm średnicy. Zawiera dwie tęt­nice pępkowe i pojedynczą żyłę pępkową, przez które krew pompowana jest przez serce płodu w kierunku ło­żyska i odwrotnie i gdzie ma miejsce wymiana składni­ków pokarmowych oraz produktów końcowych przemia­ny materii płodu z układem krążenia organizmu matki. Żyłą pępkową z organizmu matki poprzez łożysko do płodu płynie krew utlenowana i zaopatrzona w substan­cje odżywcze, podczas gdy tętnicami pępkowymi z pło­du w kierunku łożyska krew żylna, zawierająca substan­cje odpadowe przemiany materii, uzdatniana następnie oczyszczana i nasycana tlenem – w organizmie matki. Po urodzeniu pępowina jest klamrowana lub zawiązywana, a na­stępnie odcinana. Kikut pępowinowy, którego pozosta­łość przymocowana do brzucha dziecka zasycha i od­pada po kilku dniach, pozostawia okrągławe zagłębienie na powierzchni brzucha zw. pępkiem.

Tags: , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz