Plemnik

Plemnik, inaczej spermatocyt; męska komórka reproduktywna, obecna u niemal wszystkich zwierząt, (i wyż­szych kręgowców, w tym ssaków, produkowana jest w ją­drach w procesie spermatogenezy. Plemnik łączy się (w procesie zapłodnienia) z żeńską komórką jajową, zapoczątkowu­jąc rozwój nowego organizmu potomnego.
Dojrzały plemnik składa się z dwóch zasadniczych części: główki i ogonka. Kształt główki plemnika wykazuje specyficz­ność gatunkową. U człowieka przybiera ona kształt spłaszczonego migdała, o dł. 4-5 jm i . 2-3 Jm- Cen­tralną i dominującą część główki stanowi jądro komórkowe z materiałem genetycznym zawartym w chromosomach, który jest odpowiedzialny za przekazywanie specyficz­nych, charakterystycznych cech osobniczych, takich jak kolor oczu, włosów czy skóry. Każda komórka człowie­ka ma 46 chromosomów (23 pary) kodujących specy­ficzny dla danego osobnika zespół cech. Plemnik, podobnie jak komórka jajowa, zawiera tylko 23 pojedyncze chromo­somy. Po połączeniu plemnika i żeńskiej komórki jajowej każda z nich dostarcza 23 chromosomy, które nowo powsta­łej komórce potomnej zapewniają 46 chromosomów de­terminujących jej charakterystyczne cechy (w połowie odziedziczone po matce, w połowie po ojcu). Plemniki  są także odpowiedzialne za płeć przyszłego dziecka, przenosząc chromosom X lub Y (genotyp XX – dziewczynka, geno­typ XY – chłopiec).

Główkę plemnika  pokrywa czapeczka zwana akrosomem, za­wierająca substancje chemiczne ułatwiające plemnikowi penetra­cję do wnętrza komórki jajowej. Tylko jeden plemnik, spośród ok. 300-400 min zawartych w każdej porcji ejakulatu, może zapłodnić jedną komórkę jajową. Każda wyprodu­kowana komórka jajowa i każdy plemnik  zawiera odmienną in­formację genetyczną przenoszoną przez chromosomy, co tłumaczy różnice i podobieństwa pomiędzy dziećmi tych samych rodziców.

Plemniki  żyją w żeńskich drogach rodnych zwykle 2-3 dni po stosunku. Mogą być przechowywane w stanie zamrożo­nym przez miesiące i lata bez wpływu na ich zdolność do zapłodnienia komórki jajowej

Tags: , , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz