Poród

Poród, proces prowadzący do wydalenia z jamy macicy jaja płodowego (płodu wraz z łożyskiem i błonami pło­dowymi). U człowieka wyróżnia się 3 okresy porodu.  Okres I, rozwierania, trwa od chwili rozpoczęcia p. aż do całko­witego rozwarcia szyjki macicy – na szerokość wystar­czającą dla przejścia płodu (ok. 10 cm). Przy całkowi­tym rozwarciu szyjki macicy, wskutek wzrostu ciśnienia wód płodowych, pękają błony płodowe. Okres II, wyda­lania, rozpoczyna się z chwilą osiągnięcia całkowitego rozwarcia szyjki macicy przy aktywnych skurczach ma­cicy, a kończy się urodzeniem noworodka. Okres III, ło­żyskowy, rozpoczyna się po urodzeniu płodu, a kończy wydaleniem łożyska. Do powikłań płodu należą: krwawienia, łożysko przodujące, przedwczesne odklejenie łożyska, niedotlenienie płodu wskutek uciśnięcia pępowiny, za­burzenia krzepnięcia krwi u rodzącej, osłabiona czyn­ność skurczowa macicy i pęknięcie macicy. Przy prze­ciwwskazaniach do płodu drogami naturalnymi ciążę kończy się cięciem cesarskim (wydobycie płodu przez wykona­ne nacięcie powłok brzusznych i ściany macicy).

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz