Radioterapia

Radioterapia, metoda lecznicza polegająca na stosowa­niu promieniowania jonizującego do niszczenia patolo­gicznych rozrostów tkanek, gł. w leczeniu nowotworów. Obecnie w terapii radiologicznej wykorzystuje się także promienie podczerwone i nadfioletowe, zwłaszcza w postaci na­świetlań lampami rozgrzewającymi w celu łagodzenia sta­nów zapalnych nerwów i stawów. W leczeniu nowotworów narządowych i nowotworowych rozrostów układu krwio­twórczego stosuje się promienie rentgenowskie i sub­stancje promieniotwórcze. Celem radioterapii jest zniszczenie lub zahamowanie rozwoju tkanek nowotworowych przy jak najmniejszym oddziaływaniu na zdrowe tkanki organi­zmu. Obecnie w medycynie stosuje się wysoce przenikli­we promieniowanie gamma, którego źródłem są natural­ne pierwiastki promieniotwórcze (rad) oraz radioizotopy (promieniotwórcze formy niektórych metali, np. cezu, ko­baltu, złota, irydu, tantalu). Promieniowanie gamma cha­rakteryzuje się zdolnością głębokiej penetracji do tkanek, a jednocześnie powoduje minimalne napromienianie tka­nek powierzchniowych.

Tags: , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz