Rana

Rana, przerwanie ciągłości tkanek spowodowane urazem, tzn. działaniem zewnętrznych czynników mechanicznych, termicznych, chemicznych lub prądu elektrycznego. W za­leżności od rodzaju urazu, postaci uszkodzeń tkanek i obecności powikłań wyróżnia się kilka rodzajów ran.
Rany otwarte powstają w wyniku przerwania powłok ciała. Penetracja czynników infekcyjnych oraz ciał obcych do tkanek w obrębie rany otwartej powoduje powikłanie w po­staci zakażenia rany. W wyniku skaleczenia narzędziem o    ostrych krawędziach powstaje rana cięta, o gładkich, rów­nych brzegach. W jej przypadku występuje zwykle obfi­te krwawienie. Następstwa tego rodzaju uszkodzeń są za­zwyczaj niegroźne, z wyjątkiem sytuacji, kiedy rana jest bardzo rozległa lub uszkodzeniu ulegają ważne struktu­ry.
Rana szarpana (o nierównych brzegach, z poszarpaną tkanką mięśniową i tłuszczową) oraz rana miażdżona (z nie­równymi, zgniecionymi brzegami i zmiażdżonymi na­czyniami krwionośnymi) powstają w wyniku uderzenia ciężkimi przedmiotami o nierównych powierzchniach. Za­zwyczaj uszkodzenia takie trudno się goją, stwarzają tak­że duże ryzyko zakażenia tkanek, gdyż skąpe krwawie­nie nie pozwala na wypłukiwanie zanieczyszczeń z rany.
W przypadku ran zamkniętych uszkodzone tkanki nie ma­ją kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym. Najczęstszą postacią uszkodzeń skóry i leżących pod nią tkanek miękkich, wywoływanych przez stosunkowo słaby uraz, jest stłuczenie, wylew krwi do tkanek z przerwanych drob­nych naczyń krwionośnych, czemu towarzyszy obrzęk spo­wodowany przesiękaniem płynu przez ściany uszkodzo­nych włośniczek. Zazwyczaj krwawienie szybko ustępuje, a wynaczyniona krew i płyn zostają zresorbowane w cią­gu kilku dni. Gdy uszkodzeniu ulega większe naczynie, krwawienie jest obfitsze, a krew gromadzi się w postaci krwiaka. Bardzo silny uraz zewnętrzny może spowodować obrażenia położonych głęboko struktur: naczyń krwio­nośnych. nerwów, mięśni, kości, stawów oraz narządów wewnętrznych.

Tags: , , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz