Rehabilitacja

Rehabilitacja, inaczej rewalidacja; planowe, zorganizo­wane działania (np. lecznicze, usprawniające, edukacja psychologiczna i zawodowa), których celem jest jak najszybsze osiągnięcie, przywrócenie lub podtrzymanie w sprawności fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej człowieka. Działania takie umożliwiają czynny udział w życiu społecznym, w różnych jego aspektach, osobom, u których wskutek wad wrodzonych, chorób, urazów, nieprawidłowych za­chowań itp. doszło do poważnych zaburzeń funkcjono­wania organizmu. Rehabilitacja lecznicza zmierza do odtworzenia brakujących lub utraconych funkcji narządów czy układów lub wytwo­rzenia odpowiednich mechanizmów kompensacyjnych. Wczesne rozpoczęcie rehabilitacji leczniczej przyczynia się do zła­godzenia przebiegu choroby, skrócenia okresu pobytu w szpitalu, a ponadto zmniejsza niekorzystne trwałe skut­ki urazu czy choroby i ewentualnie umożliwia wcześniej­szy powrót do pracy zawodowej. Intensywne, komplek­sowe programy rehabilitacyjne stosuje się obecnie zwł. u osób z chorobami narządu ruchu, chorobami układu krążenia, chorobami układu oddechowego czy choroba­mi układu nerwowego.

Do metod stosowanych w rehabilitacji lecz­niczej należą m.in. fizykoterapia, gimnastyka lecznicza oraz u osób z amputowanymi kończynami zaopatrzenie w odpowiednie protezy wraz z nauką posługiwania się ni­mi i usprawnianiem po zaprotezowaniu. W rehabilitacji  leczniczej często stosuje się także urządzenia usprawniające lub za­stępujące pracę pewnych narządów lub układów.Celem rehabilitacji społecznej jest umożliwienie osobie niepeł­nosprawnej aktywnego uczestnictwa we wszystkich prze­jawach życia społecznego, zarówno poprzez odpowied­nie przygotowanie fizyczne i psychiczne chorego, jak i przystosowanie jego środowiska życia pod względem psychologicznym, socjalnym i materialnym. Rehabilitacja zawodowa polega na przywróceniu zdolności wy­konywania pracy zawodowej. W wielu przypadkach w ra­mach rehabilitacji  zawodowej wymagane jest specjalne przystoso­wanie miejsca pracy lub zmiana zawodu.

Tags: , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz