Schizofrenia

Schizofrenia, jedna z grupy poważnych chorób psy­chicznych mających wspólne objawy takie jak: halucy­nacje, urojenia, otępienie emocjonalne, zaburzenie my­ślenia i wycofanie się z rzeczywistości. U schizofreników występują różnorodne symptomy, lecz powszechnie wy­różnia się cztery zasadnicze typy  schizofrenii o odmiennych objawach . Schizofrenia prosta lub niezróżnicowana charakteryzuje się ukrytym i postępującym zmniejszeniem zainteresowań i kontaktów zewnętrznych chorego. Schizofrenia hebefreniczna lub rozpadowa charakteryzuje się płytkimi i niestosownymi reakcjami emocjonalnymi chorego, niemądrym lub dziw­nym zachowaniem, urojeniami i halucynacjami.

Schizofrenia katatoniczna charakteryzuje się zmianami w zachowaniu motorycznym chorego, który może pozostawać w stanie niemal całkowitego bezruchu, często w niemal posągo­wej pozycji. Towarzyszy temu niezdolność do mówienia, niezwykła uległość i brak niemal wszystkich czynności wolicjonalnych. Stan bezruchu poprzedzany jest lub prze­rywany okresami nadmiernego pobudzenia motorycznego i podniecenia, najczęściej impulsywnego i o trud­nym do przewidzenia rodzaju.

Schizofrenia paranoidalna pojawia się zazwyczaj później niż trzy pierwsze typy choroby. Cha­rakteryzuje się przede wszystkim urojeniami prześladow­czymi lub wielkościowymi często połączonymi z niereali­stycznym, nielogicznym myśleniem i towarzyszącymi mu halucynacjami. Nie istnieje lekarstwo dla chorych cier­piących na chroniczną schizofrenię, objawy choroby można jednak skutecznie łagodzić lekarstwami antypsychotycznymi oraz psychoterapią i terapią wspomagającą.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz