Test inteligencji

Test inteligencji są to serie zadań zaprojektowanych do mierzenia zdolności do abstrahowania, uczenia się i ra­dzenia sobie z nowymi sytuacjami.

Najczęściej używa się skali inteligencji Stanford-Bineta lub skal Wechsle­ra. Skala Stanford-Bineta jest amerykańską adaptacją wcześniejszego francuskiego testu Bineta-Simona. In­dywidualnie przeprowadzany test, którego kolejne wer­sje pojawiły się w 1937, 1960 oraz 1972, ocenia osoby powyżej 2 roku życia. Generalnie został on utworzony z myślą o zastosowaniu wśród dzieci. Składa się z do­pasowanych do wieku serii problemów, których roz­wiązanie wymaga zdolności arytmetycznych, pamię­ciowych i językowych. Wynik testu przedstawia się za pomocą ilorazu inteligencji – 1Q. 1Q był początkowo li­czony poprzez dzielenie wieku umysłowego osoby przez jej wiek chronologiczny i mnożenie otrzymanej cyfry przez 100. Jednak idea wieku umysłowego doczekała się wielu krytyk i obecnie niewiele już testów bazuje na tym pojęciu. Teraz oblicza się tę liczbę na podstawie statystycznego procentu ludzi, co do których przyjmu­je się, że mają pewne określone 1Q. Punkty w t.i. zgod­ne są – w przybliżeniu – z „rozkładem normalnym” punktów, w którym większość ludzi plasuje się w środ­ku krzywej rozkładu i gdzie częstotliwość osiągnięć od­biegających od średniej maleje tym bardziej, im osią­gnięcia są bardziej skrajne.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz