Zatrucie pokarmowe

Zatrucie pokarmowe , ostre schorzenie układu pokar­mowego, wywołane spożyciem pokarmu zawierającego substancje występujące w niektórych organizmach ro­ślinnych i zwierzęcych, chemiczne zanieczyszczenia pro­duktów spożywczych lub drobnoustroje i ich toksyczne wydzieliny. Ostre zatrucia pokarmowe  są najczęściej wywoływane przez czynniki zakaźne, gł. bakterie (pałeczki Salmonella, Escherichia coli, gronkowce) lub ich toksyny (jad kieł­basiany pochodzący z Clostridium botulinum) oraz wi­rusy. Do chemicznych zanieczyszczeń produktów spo­żywczych należą metale ciężkie (np. antymon, kadm), które mogą dostać się do żywności w trakcie przygoto­wywania potraw z kwaśnych owoców (np. cytryn) w pew­nych rodzajach naczyń; środki ochrony roślin (np. fun­gicydy – środki grzybobójcze, insektycydy – środki owadobójcze); środki konserwujące (nieszkodliwe przy spożyciu niewielkich ilości; przy długotrwałym spoży­waniu mogą się kumulować i wywoływać efekty tok­syczne). Toksyny szkodliwe dla człowieka zawiera wiele organizmów zwierzęcych i roślinnych, np. skorupiaki, ry­by morskie i słodkowodne, niektóre grzyby i rośliny (np. szalej jadowity, rzewień i szczwół plamisty).

Tags: , , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz