Szkielet klatki piersiowej

Klatka piersiowa (thorax) ma kształt stożka podstawą zwróconego do przepony. Ściana przednia jest najkrótsza, tworzy ją mostek (sternum) i chrząstki żebrowe (cartilagines costales). Ściana tylna utworzona jest przez kręgosłup (columna vertebralis) i grzbietowe odcinki żeber (costae). Jest ona wypukła po obu stronach kręgosłupa tak, że po stronie wewnętrznej między kręgami a kątami żeber powstaje po obu stronach bruzda płucna (sulcus pulmonalis) w której leży płuco. Od zewnątrz natomiast, po obu stronach między wypukleniami żeber, a wyrostkami kolczystymi znajduje się bruzda żebrowo-kręgowa (sulcus costovertebralis), w której leżą mięśnie głębokie grzbietu. Ściany boczne są najdłuższe, budują je żebra i przestrzenie międzyżebrowe (spatia intercostalia). Przestrzenie międzyżebrowe górne są szersze niż dolne, a trzecia przestrzeń jest najszersza. Mostkowe końce chrząstek żebrowych od VIII do X łączą się wzajemnie tworząc łuk żebrowy (arcus costalis), który za pośrednictwem chrząstki VII żebra dochodzi do mostka. Obydwa łuki żebrowej ograniczają kąt podmostkowy (angulus infrasternalis).

Otwór górny klatki piersiowej (apertura thoracis superior) ograniczony jest trzonem I kręgu piersiowego, rękojeścią mostka i pierwszą parą żeber. Wypełniają go:

 •         osklepki opłucnej (cupulae pleurae)
 •        tchawica (trachea)
 •         przełyk (oesophagus)
 •         pień ramienno-głowowy (truncus brachiocephalicus)
 •         tętnica szyjna wspólna lewa (arteria carotis communis sinistri)
 •         tętnica podobojczykowa lewa (arteria subclavia sinistra)
 •         żyły ramienno-głowowe prawa i lewa (venae brachiocephalicae dextrae et sinistrae)
 •         tętnica i żyła piersiowa wewnętrzna (arteria et vena thoracica interna)
 •         przewód piersiowy (ductus thoracicus)
 •         nerwy błędne (nervi vagi)
 •         nerw przeponowy (nervus phrenicus)
 •         pnie współczulne (trunci sympathici)
 •         nerw krtaniowy wsteczny (narvus laryngeus recurrens)

Otwór dolny klatki piersiowej (apertura thoracis inferior) – większy niż górny, ograniczony jest łukami żebrowymi, XII parą żeber oraz XII kręgiem piersiowym. Wzdłuż brzegów tego otworu przyczepia się przepona (diaphragma), która oddziela klatkę piersiową od jamy brzusznej.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz