Zatrucia kwasami i zasadami

Kwasy i zasady odgrywają istotną rolę przede wszystkim w proce­sach produkcyjnych w licznych fabrykach i zakładach wytwór­czych.

Wchodzą one jednak w skład wielu chemikaliów używanych na co dzień w gospodarstwach domowych. Są to na przykład środki do czyszczenia grilla, pie­cyków czy urządzeń sanitarnych, ponadto znajdują się w prosz­kach do zmywarek, a nawet w proszku do pieczenia (węglan sodowy). Wynika z tego, że na skutek dość łatwego i powszechnego dostępu do tych środków, nietrudno jest o zatrucie. Szczególnie często dotyczy to dzieci, które połykają trujące substancje, zawierające ług sodowy lub kwas siarkowy.

Bardzo poważne w skutkach są również zatrucia spowodowane wdychaniem oparów chemicz­nych lub bezpośredni kontakt trujących związków ze skórą lub oczami. Poparzeniu ulegają wtedy przede wszystkim błony śluzowe dróg oddechowych lub płuc, nosogardzieli, przełyku, żołądka, ewentu­alnie jelita cienkiego, a przede wszystkim oczy i powierzchnia skóry.

Środki przetykające rury często zawierają kwasy, których opary mogą spowodować zatrucie, dlatego też należy z nich zawsze korzystać przy otwartym oknie. Należy oczywiście ściśle stosować się do instrukcji użycia.

OBJAWY

Leczenie zatrucia kwasami i zasadami

W pierwszym rzędzie należy zneutralizować truciznę, która przeniknęła do organizmu, pijąc duże ilości wody. Jeśli substancje żrące dostaną się do oczu lub wejdą w kontakt ze skórą, należy miejsca te dokładnie przepłukać czystą wodą. W żadnym wypad­ku nie wolno w ramach zabiegów pierwszej pomocy stosować do płukania innych cieczy, np. mleka lub soku z cytryny.

Środki doraźne jak picie mleka lub słonej wody oraz prowokowanie wymiotów, mogą sta­nowić zagrożenie dla życia w przypadku zatru­cia kwasami lub zasadami. Decyzje o leczeniu może podjąć wyłącznie lekarz.

Osoba poszkodowana powinna również powstrzymywać się od wymiotów, ponieważ w prze­ciwnym razie substancje żrące musiałyby pokonać ponownie tę samą drogę powtórnie, oddziaływując na błony śluzowe przełyku i jamy ustnej, co zna­cznie pogorszyłoby stan chorego.

Jeżeli nie wiadomo co spo­wodowało zatrucie, należy w miarę możliwości pobrać próbki wymiocin, śliny lub moczu poszkodowanego i przekazać je jak najszybciej do analizy, która pozwoli na ustalenie odpowiednie­go leczenia.

Łagodzenie bólu

Każde zatrucie wywołane przez substancję żrącą musi jak naj­szybciej zostać ocenione i opa­trzone przez lekarza, ponieważ tylko on jest w stanie stwierdzić, czy daną substancję należy ne­utralizować, wypłukać z żołądka czy też unieszkodliwić podając odpowiednią odtrutkę. Jeżeli bezpośrednie niebezpieczeństwo zostanie zazegnane, leczenie ogranicza się najczęściej do łagodzenia uczucia bólu oraz kontroli poprawy stanu skóry i błon śluzowych.

Co można zrobić samemu?

Pierwsza zasada brzmi: unikać niebezpieczeństw! Zgodnie z następną nie należy przechowy­wać w domu żadnych kwasów ani zasad, jeżeli nie są naprawdę niezbędne. Wyjątkowo nieroz­sądnie postępują osoby przele­wające trujące substancje do szklanych butelek, które niezwy­kle łatwo można potem pomylić, lub rozbić. Kwasy i zasady prze­chowywane są wyłącznie w od­powiednio oznaczonych butel­kach lub pojemnikach. Należy przechowywać je w miejscach niedostępnych dla dzieci, a uży­wając do wykonywania różnych prac, np. do zmywania lakieru i zadbać o dobrą wentylację, pracować przy otwartym oknie lub na świeżym powietrzu.

Natychmiast wezwać lekarza

Jeżeli doszło do zatrucia, należy natychmiast wezwać lekarza lub pogotowie ratunkowe. Do czasu przybycia pomocy, pić bardzo dużo wody i przemywać oczy i poparzoną skórę.

Przebieg choroby

Poparzenia wywołane przez substancje żrące są zazwyczaj bardzo bolesne. Ponadto mogą wystąpić mdłości i wymioty, dodatkowo wzmagające dole­gliwości. W przypadku uszkodzenia tkanki kwasami dochodzi martwicy skrzepowej, zasady powodują tzw. martwicę rozpływną.

W wyjątkowo poważnych przy­padkach niektóre narządy, jak tchawica, oskrzela, przełyk czy żołądek, mogą być do tego stop­nia przeżarte przez substancję toksyczną, że może dojść do ich perforacji lub (w przypadku poparzenia oczu) do ślepoty. Towarzyszyć może temu groźny dla życia wstrząs. W takiej sy­tuacji może pomóc tylko natych­miastowa operacja.

Odwiedzający wpisali takie problemy:

zatrucie oparami kwasu siarkowego objawy.

Tags:

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz